کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر علی خسروی

2- دکتر محمد علی قناد

3- دکتر ابوالحسن وفائی

4- دکتر مهدی روانشادنیا

5- دکتر محمد حسن فلاح

6- دکتر حسین مدی

7- دکتر هیثم حیدر زاده

8- دکتر محسن بمبائی چی

9- دکتر علی نورزاد

10- دکتر بهروز بهنام